POISTENIE

 

POISTITE SI VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ - DOMÁCNOSŤ, BUDOVU, VEDĽAJŠIE STAVBY

Príklady poistených rizík - požiar, živelné pohromy, výbuch, vytopenie, krádež, vandalizmus, zosuv pôdy, povodeň, náraz vozidla, ťarcha snehu a iné.

Ďalšie časté typy poistenia – poistenie splácania úveru, životného a úrazového poistenia, poistenia proti strate zamestnania, či poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku. 

 

Vyhľadávanie